Vključitev v vrtec

VPIS V VRTEC

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev oziroma ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis v posamezne vrtce v naši občini za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu po javnem pozivu Občine Ilirska Bistrica za  vpis novincev v vrtce v občini.

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki je enak za vse vrtce v občini. Vlogo lahko oddajo na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj posameznega vrtca. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

OBVEZNOSTI STARŠEV

S podpisom pogodbe o sprejemu otroka v vrtec, se starši obvežejo da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. V skladu z zakonom so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, mora šola dolg izterjati po sodni poti. Rok za reklamacijo računa je 8 dni od prejetja računa.

Starši so dolžni vrtcu posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (telefonska številka), in vse morebitne spremembe osebnih podatkov otroka ali staršev.

Starši morajo strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi otroka.

Starši lahko v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.

V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice …). Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.

Otroka starši spremljajo v vrtec osebno oziroma ga spremlja od staršev pooblaščena polnoletna oseba oziroma oseba, starejša od 10 let, če to dovolijo starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91. člen). Starši otroka v vrtcu zapustijo ali prevzamejo le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.

V okviru poslovnega časa je lahko otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno.